O stowarzyszeniu Speranda

Stowarzyszenie "SPERANDA" powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Niepoględzie i Gałęzowo, aktywnie przeciwstawiających się próbom likwidacji Szkoły Podstawowej w Niepoględziu - głównego i jedynego "centrum" życia tutejszej społeczności. Nazwę stowarzyszenia zainspirowało łacińskie słowo «sperare» — mieć nadzieję; nadzieja była nam wtedy bardzo potrzebna. Pierwsza rejestracja stowarzyszenia nastąpiła 14 grudnia 1999 roku. Za cel działania stowarzyszenie przyjęło "rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu wsi, wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku dla środowiska naturalnego, upowszechnianie postaw odpowiedzialności społecznej, a także przyczynianie się do optymalizacji warunków kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży" /statut/. Inicjatywy podjęte przez Stowarzyszenie mają wymiar szczególny z uwagi na środowisko przez które i dla którego zostały podjęte.

Wsie Niepoględzie i Gałęzowo, wplecione w krajobraz popegeerowskich terenów powiatu słupskiego - Gmina Dębnica Kaszubska, dotkliwie odczuły skutki transformacji polskiej rzeczywistości i tak jak wiele podobnych miejscowości, uznane zostały przez wielu za "stracone pokolenie". Współdziałanie stowarzyszenia i lokalnej społeczności udowodniło, że takie opinie nie mają racji bytu jeśli lokalna społeczność zacznie brać «swoje sprawy — w swoje ręce». Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat również w naszych wioskach widać pozytywne zmiany.

Stowarzyszenie SPERANDA działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000069119, z prawem prowadzenia działalności gospodarczej, z której całkowity zysk przeznaczony jest na rozwój działalności statutowej.

Miejscem prowadzenia działalności statutowej jest budynek XIX wiecznego pałacu w Niepoględziu, który stanowi własność stowarzyszenia. Budynek znajduje się w ewidencji zabytków oraz posiada kartę zabytku z wszelką dokumentacją pozwalającą na wpis do rejestru zabytków. Działania stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie środków finansowych na remont pałacu pozwalają na bieżące remonty oraz utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym. Dla naszego regionu ma to olbrzymie znaczenie: w tym samym czasie wiele pałacyków i dworków w regionie uległo całkowitej i nie odwracalnej dewastacji z powodu braku nadzoru lub braku odpowiedzialnego właściciela.

Realizacja głównych celów statutowych odbywa się na trzech zasadniczych płaszczyznach:

  • edukacyjno-wychowawczej - stowarzyszenie prowadzi społeczne szkoły i przedszkole, w których nauka jest bezpłatna oraz świetlicę wiejską;
  • kulturalno-społecznej - skierowanej na rozwój inicjatyw kulturalnych wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie przez prowadzone kursy, szkolenia, inicjatywy promujące aktywność mieszkańców oraz wszelkiego typu imprezy kulturalne o zasięgu masowym;
  • ekologiczno-gospodarczej - zmierzającej do zachowania i zrównoważonego wykorzystania warunków naturalnych dla rozwoju pozarolniczych miejsc pracy w zakresie agroturystyki, turystyki i usług skierowanych na obsługę ruchu turystycznego i czynnej rekreacji.

Copyright © 2002 - 2023 Stowarzyszenie Speranda - niepogledzie.pl
Projekt i wykonanie - MARCINSKIBA.net